Právě nyní, od 1. října 2021, začíná platit novela Listiny základních práv a svobod, která se za posledních 30 let změnila jen jednou. V zásadě jde o doplnění této jedné věty: „Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Nutno říci, že právě tento „ústavní dodatek“ nejen vyvolal nemalou pozornost u nás i ve světě, ale taktéž i poměrně velkou společenskou diskuzi – a to nejen na téma soukromých legálních zbraní, ale taktéž i ohledně práva a možnosti občanů bránit se případnému násilí a útoku. 

    Neobvyklým v tomto případě také bylo, že od počátku byli motorem této ojedinělé legislativní změny vlastně sami občané. Tedy konkrétně lidskoprávní platforma LIGA LIBE, která iniciovala jednání o takovéto zákonné úpravě především svými masivními peticemi, jedněmi z největších v historii této země. Tyto podepsaly nejen statisíce našich občanů, ale taktéž i nemalá část českých politiků, včetně například předsedy Poslanecké sněmovny, dvou předsedů Senátu i dokonce prezidenta ČR s jeho chotí, což dozajista nemá kdekoliv na světě obdoby. Ti všichni následně podpořili novelu, která by měla vyjadřovat nejen symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří nejen splní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení nejen zbraní, ale i těch, kteří chtějí i nadále mít možnost užití a nošení rozličných sebeobranných prostředků. Jak k tomu řekl prezident výše zmíněné LIGA LIBE, Pavel Černý:

    „Důležité je také zdůraznit, že se nejedná o právo „na ozbrojování“, jak se někteří snaží tvrdit, ale pouze o právo „na obranu se zbraní“. Tato ústavní změna v žádném případě nezpůsobí nějaké masové ozbrojování lidí, jak straší někteří. Ani nijak nerozvolní oprávněnost jejich obrany a rozhodně jim nedá jakékoliv další, zvýšené pravomoci. Zkrátka jen má uchovat dosavadní bezproblémový a funkční stav a pojistit jej na vyšší úrovni proti žel velmi reálné možnosti jakýchkoliv politických a společenských otřesů v budoucnu. Snahou novely ústavy zde od počátku bylo, uchovat touto jakousi pojistkou vše jako dosud. Prostě, přispěje se tím zásadně k tomu, aby naše vlast patřila i nadále k nejbezpečnějším místům na této planetě…“

    Připomeňme, že tato ústavní novela měla i své některé odpůrce, kteří například upozorňovali na „zbytečnost“ a „nadbytečnost“ takové úpravy“. Tedy, že případným dalším bruselským zákazům zbraní tato úprava „prý stejně nezabrání, protože je údajně evropské právo nadřazeno ústavám členským zemím EU“. Jak se k tomuto však vyjádřil jeden z předních ústavních právníků, docent Zdeněk Koudelka:

 „Naše ústavní zákony jsou víc než evropské směrnice. Pochybnou tezi o nadřazenosti evropského práva prosazuje Soudní dvůr Evropské unie a Evropská komise, ale bez opory ve smlouvách o Evropské unii a o fungování Evropské unie. Ty o otázce vztahu evropského práva k ústavám členských států mlčí. Ústava suverénního státu nemůže být podrobena jiné moci. Ve vztahu k ústavám členských států může přednost evropského práva obstát, jen pokud se vstupem do Evropské unie přišel členský stát o svoji suverenitu. Ovšem při vstupu členského státu do Evropské unie a podpisu následných změn základních smluv nikdy nebylo uvedeno, že je to okamžik ztráty suverenity členského státu. A naše ústava přímo definuje republiku jako svrchovaný, tedy suverénní stát. Navíc, změna není zbytečná, což dokazuje i její podpora v rámci rozsáhlé petice, kterou podepsalo přes 102 000 lidí. Na ústavní úrovni nebylo právo na obranu uvedeno. Dosud bylo právo na obranu zakotveno pouze na úrovni obyčejného zákona. Jde o nutnou obranu obsaženou v trestním zákoníku. Povýšením práva na obranu na ústavní úroveň získá toto právo ústavní sílu a obyčejný zákon již nesmí jeho výkon znemožnit. Nyní se symbolicky se do ústavního pořádku převádí morální zásada, že zlu, což je i útok na člověka, se nemá ustupovat, ale naopak se mu bránit…“  

   Na závěr je asi dobré poznamenat, že nová úprava ústavního pořádku se zdaleka netýká jen majitelů zbrojních průkazů, cituji opět prezidenta LIGY LIBE, Pavla Černého:

„Často je opomíjené, zde to rozhodně není jen o klasických zbraních palných, jak se někdy mylně interpretuje. Zmíněný „ústavní dodatek“ totiž pojednává i o sebeobranných prostředcích, které v mnoha zemích nejen Evropy, ale i světa, u sebe lidé nosit prostě nesmí. Úprava tedy cílí i na všechny, kteří by chtěli i nadále do budoucna využívat sebeobranných prostředků, třeba i pepřových sprejů, které jsou na západ od nás plošně zakazovány a zejména ženy, senioři či slabší lidé tak přicházejí o možnost účinné obrany. A v neposlední řadě je zde řeč též například o nožích či jiných nástrojích, které ani lidé prvoplánově u nás v Čechách nenosí jako zbraně, nýbrž jako účelné prostředky denní potřeby či příslušenství pro své volnočasové aktivity. Není to totiž tak dlouho, co Europarlament dokonce vydal jakési doporučení na „evropská omezení nošení nožů“. Zatímco absence podobných restrikcí problémy u nás zhola nečiní, tam kde jsou zmíněné zákazy nejtužší, jako například ve Velké Británii, počty zraněných a zabitých lidí nožem přitom stále rostou geometrickou řadou. A tak se ukazuje, že podobná omezení jsou zjevně nejen neúčinná a neúčelná, ale u nás by šlo pouze o nepochopitelnou šikanu slušné části veřejnosti. Takže z hlediska společenského významu navrhované novely se zde nebavíme o stovkách tisíc lidí, ale doslova spíše o svobodě a právech milionů českých občanů a voličů, kterých se právě tato věc tak dotýká…“ 

Napsat komentář

%d