►KLIKNĚTE ZDE PRO STAŽENÍ NOVÉ PETICE

►KLIKNĚTE ZDE PRO STAŽENÍ PODPISOVÉHO ARCHU

►KLIKNĚTE ZDE PRO SEZNAM PETIČNÍCH MÍST

►PŮVODNÍ WEB PETICE

NOVÁ PETICE 2018

ze dne 18. ledna 2018

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a Zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním a Smlouvě o fungování EU článku 227

„Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“

My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby znovu projednali a podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti¹ ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Tato novela, vyjadřuje symbolickou, ale hlavně praktickou garanci práv českých občanů, kteří plní zákonem striktně dané podmínky pro nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní, přičemž do budoucna bude ústavní zárukou zachování současných zákonných rámců, které jsou ověřeně dostatečně přísné a efektivní, čímž v praxi povede k výraznému zvýšení bezpečnosti občanů České republiky.

My, níže podepsaní občané České republiky, touto Peticí současně naléhavě vyzýváme dotčené orgány České republiky k odmítnutí implementace „unijní zákazové směrnice“², neboť i dle „Lisabonské smlouvy“ a jejího článku 346³ je vnitřní a vnější bezpečnost členských států EU VÝHRADNĚ V GESCI KAŽDÉ ČLENSKÉ ZEMĚ. Taktéž protestujeme proti další, Evropskou komisí plánované regulaci bezproblémových a funkčních „zbrojních“ zákonů ČR, a to jakoukoliv formou omezování či zakazování obecně a nyní již také aktuálně konkrétně, protestujeme proti zákazu používání osvědčeného a nenahraditelného olova ve střelách palných zbraní a proti omezování zbraňových doplňků i nesmrtících sebeobranných prostředků.

Petiční výbor ve složení:
Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Skloněná 7, Praha 9, 190 00
Jaroslav Pekařík, Ivaň 318, 691 23
Ing. Ivo Hofman, Hypšmanova 953, Praha 4, 149 00
Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., Kamenná čtvrť 628, Brno, 639 00
Pozn.: zastupovat Petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen
Petičního výboru (klauzule vyžadovaná §5, písm. 1 zák. č. 85/1990 Sb. – dále viz příloha)

POZOR!
Petici zasílejte na: Mgr. Pavel Černý, pplk. v.v., Euro Security Products, Hyacintová 20,
Praha 10, 106 00.

——————————————————————

1) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění Ústavního zákona č. 300/2000 Sb.

2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole
nabývání a držení zbraní.“

3) Lisabonská smlouva, výtah:
Článek 346 b) každý členský stát může učinit opatření, která považuje za nezbytná k ochraně podstatných zájmů své bezpečnosti a která
jsou spjata s výrobou zbraní, střeliva a válečného materiálu nebo obchodem s nimi; tato opatření nesmí nepříznivě ovlivnit podmínky
hospodářské soutěže na vnitřním trhu s výrobky, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům.

Příloha – Listina základních práv a svobod
ZÁKON 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Úvodní ustanovení

§ 1
(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech
veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen „petice“).
(2) Právnické osoby mohou toto právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.
(3) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(4) Petice nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv
občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení,
nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
§ 2
Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.
§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním, mohou občané
vytvořit petiční výbor.
(2) Petiční výbor není právnickou osobou.
(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem
podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice
před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy
podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a
bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K
tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení
veřejného pořádku.
(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici
petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn
členy výboru v této věci zastupovat.
(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů
postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.
(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo
tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.
§ 6
Vzešla-li petice ze shromáždění, platí pro ni ustanovení § 1, 2 a 5 Zákona o právu shromažďovacím (viz níže) s tím, že musí
být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena; petičním výborem se rozumí svolavatel
shromáždění.
——————————————————————
1) Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

Společná ustanovení

§ 7
Státní orgány upraví způsob přijímání, projednávání a vyřizování peticí jim adresovaných ve svých jednacích řádech nebo
obdobných předpisech.
§ 8
Pokud se v tomto zákoně mluví o státních orgánech, rozumí se tím i právnické osoby, jimž byla působnost státního orgánu
svěřena.
§ 9
Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a
podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.
§ 10
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Článek 227 ze Smlouvy o fungování EU
(bývalý článek 194 Smlouvy o ES)
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském
státě, má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci,
která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká.

Článek 227 ze Smlouvy o fungování EU

(bývalý článek 194 Smlouvy o ES)
Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském
státě, má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci,
která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká.
%d blogerům se to líbí: