V kontextu aktuálního děsivého dění v Afghánistánu, nabývá na ještě větším významu a síle naše současné české ústavní zakotvení obrany i se zbraní. Je zcela zřejmé, že dopadem událostí v Afghánistánu bude migrace, a zejména pak dalece větší hrozba teroristických útoků v celé Evropě. Za rok 2018 čelila Evropa 69 teroristickým útokům (129 včetně UK), za rok 2019 55 (119 včetně UK), za rok 2020 pak 57, přičemž nejvíce útoků bylo ve Francii, v Německu, v Holandsku, v Belgii, .. (Zdroj: Oficiální zpráva Europolu 2020). Tato čísla nyní žel pravděpodobně mohou dramaticky narůst, bude li dění v Afghánistánu nadále gradovat. Legálně ozbrojený občan, země která podporuje legálně ozbrojené občany, země jako je Česká republika, tak nabývají v této opravdu vysoce kritické bezpečnostní situaci na skutečně nemalém významu a síle.
„ … Nemůžeme je napadnout. Tam je puška za každým stéblem trávy…“ Admirál Isoroku Jamamoto o americké pevnině. Novodobě tato slova platí o zcela každé zemi, která věří a podporuje své legálně ozbrojené občany. Česká republika dlouhodobě patří ke špičkám v bezpečnosti na celém světě. Česká republika drží také přední světové příčky co se týče pravidel pro legální držení zbraní. „Porobené“ a vlastní vládou dokonale odzbrojené země, země nejen na západ od naší republiky, si o příkladné zbraňové situaci v ČR mohou žel nechat jen zdát. V kontextu hrozby rostoucích teroristických útoků, z příčiny dění v Afghánistánu, bylo skutečně české ústavní zakotvení obrany i se zbraní ještě dalece více důležitějším počinem.
Cituji aktuální tisk: „…V Kábulu začali bojovníci Tálibánu konfiskovat civilistům jejich zbraně. Obyvatelé podle Tálibánu už nepotřebují mít zbraně k osobní ochraně, tvrdí zástupce militantního hnutí. „Chápeme, že potřebovali zbraně pro svou osobní potřebu, ale už je nepotřebují. Nyní se mohou cítit v bezpečí. Nejsme tu, abychom ubližovali nevinným civilistům,“ řekl zástupce Tálibánu…“
Tato skutečně děsivá slova jsou natolik podobná těm, jež dříve deklarovaly historické „vraždící“ režimy a jež aktuálně podobně deklarují státy Nový Zéland, Kanada, bohužel mnohé další země Evropy a světa … Také je zřídkavě deklarovali někteří politikové a jiní odpůrci v ČR, jejichž „křik“ po úspěšném ústavním zakotvení obrany i se zbraní nám dokázal, že jsme učinili naprosto správnou věc.

V České republice, navždy, Molón labe. http://www.ligalibe.cz http://www.peticezbrane.cz

Within the context of the latest terrifying events in Afghanistan, the current Czech constitutional enshriming of defence with a weapon takes on even greater significance and strength. It is now entirely clear that the events in Afghanistan will lead to migration, and especially to far greater threat of terrorist attacks across Europe. In 2018, Europe faced 69 terrorist attacks (129 including the UK), 55 (119 including the UK) in 2019, and 57 in 2020, with the majority of attacks taking place in France, Germany, the Netherlands, Belgium, … (Source: Official Report of Europol 2020). Unfortunately, these numbers are likely to increase dramatically should the situation in Afghanistan continue to escalate. A legally armed citizen, a country that supports legally armed citizens, a country like the Czech Republic – those words are now gaining more importance and strength in this really highly critical security situation.
“…We cannot invade them. There would be a rifle behind each blade of grass…” Admiral Isoroku Jamamoto about the mainland United States. In modern times, those words apply to every country that trusts and supports its legally armed citizens. The Czech Republic has been long one of the global leaders in safety. The Czech Republic also holds the top world ranks in terms of rules for legal gun ownership. Countries “subjugated” and perfectly disarmed by their own governments, countries lying not only to the west of our country, unfortunately, can only dream of the exemplary weapon situation in the Czech Republic. In the context of the growing threat of terrorist attacks, as a result of the events in Afghanistan, the Czech constitutional enshriming of defence with a weapon has been an act of even bigger importance than ever.
Quoting current press: “…In Kabul, Taliban fighters have began confiscating civilian weapons. According to the Taliban, the people no longer need to possess weapons for personal protection, as a representative of the militant movement puts it. „We understand that they needed weapons for their personal safety, but that is no longer the case. Now they can feel safe. We are not here to harm innocent civilians,“ said the Taliban representative…”
These really frightening words are very similar to those previously declared by historical „murderous“ regimes. Words like these are now being similarly declared by countries such as New Zealand, Canada, unfortunately many other countries of Europe and the world … They were also declared rarely by some politicians and other opponents in the Czech Republic, whose „shouting“ after successful constitutional enshriming of defense with a weapon proved to us that we have achieved absolutely the right thing.
In the Czech Republic, forever, Molón labe. http://www.ligalibe.cz http://www.peticezbrane.cz

2 comments

  1. Bylo by dobré mít právo bránit zbraní i republiku ,nejen sám sebe.Pistole a puška jsou spíše symboly.I když vám je seberou,pořád můžete okupanta vážně ohrozit-jedem,výbušinou,sabotáží,špionáží atd.Je však třeba vědět,učit se to už teď,protože potom už bude pozdě.

  2. Základem je tzv Svatá trojice pistole/revolver brokovnice útočná puška 500ks střeliva na každou zbraň + balistická ochrana min. III A

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: