Bojovali jsme proti tomuto kontraproduktivnímu nesmyslu dlouze a tvrdě, ale díky úřední mašinerii neštítící se ani netransparentních podrazů a triků, právě vyšlo v Úředním věstníku EU nařízení EK na zákaz olověných broků „na mokřadech“, tedy v době tajícího sněhu nebo deště prakticky všude, i v okolí 100 m od každé kaluže.

Jak píše EK: „Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech“ tj. v parlamentech členských zemí už se o ničem nedebatuje ani se nic nepotvrzuje. „Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU tj. 15. února. Jedinou malou útěchou, která však uplyne rychle jako voda je, že nastavili přechodné období 2 roky (to je jejich oblíbený politický trik, jak otupovat averzi – zneužívat psychologie, aby si lidé říkali, že to je ještě daleko).

Prostě, od 15. 2: 2023 už nechoďte s broky v kapse kolem louží…

Zde je oficiální znění:

PŘÍLOHA
V příloze XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 se v položce 63 ve sloupci 2 doplňují nové odstavce, které znějí:
„11. Po 15. únoru 2023 je v mokřadech nebo do 100 metrů od mokřadů zakázáno:
a) vystřelování broků, u nichž je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnostních;
b) nošení jakýchkoli takových broků, pokud se tak stane během střelby v mokřadu nebo jako součást cesty za účelem střelby v mokřadu.
Pro účely prvního pododstavce:
a) se výrazem „do 100 metrů od mokřadu“ rozumí ve vzdálenosti do 100 metrů směrem ven od jakéhokoli vnějšího hraničního bodu mokřadu;
b) se „střelbou v mokřadu“ rozumí střelba v mokřadu nebo do 100 metrů od mokřadu;
c) zjistí-li se, že osoba nese broky v mokřadu nebo do 100 metrů od mokřadu během střelby nebo jako součást cesty za účelem střelby, pokládá se dotčená střelba za střelbu v mokřadu, pokud tato osoba nemůže prokázat, že šlo o jiný druh střelby.
Omezení stanovené v prvním pododstavci se nepoužije v členském státě, pokud tento členský stát v souladu s odstavcem 12 oznámí Komisi, že hodlá využít možnosti podle uvedeného odstavce.

12. Tvoří-li mokřady alespoň 20 % z celkového území členského státu s výjimkou teritoriálních vod, může tento členský stát namísto omezení stanoveného v odst. 11 prvním pododstavci zakázat od 15. února 2024 na celém svém území následující:
a) uvádění na trh broků, u nichž je koncentrace olova (vyjádřeného jako kov) rovna nebo vyšší než 1 % hmotnostních;
b) vystřelování jakýchkoli takových broků;
c) nošení jakýchkoli takových broků během střelby nebo jako součást cesty za účelem střelby.
Každý členský stát, který hodlá využít možnost podle prvního pododstavce, oznámí tento záměr Komisi do 15. srpna 2021. Členský stát neprodleně a v každém případě nejpozději do 15. srpna 2023 sdělí Komisi znění vnitrostátních opatření, která přijal. Komise neprodleně zveřejní oznámení o záměru a znění vnitrostátních opatření, která obdržela.

13. Pro účely odstavců 11 a 12:
a) „mokřadem“ se rozumí území bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozeně i uměle vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka při odlivu nepřesahuje šest metrů;
b) “broky“ se rozumí drobné projektily použité nebo určené k použití hromadně na jedno nabití brokovnice nebo v náboji pro brokovnici.
c) „brokovnicí“ se rozumí střelná zbraň s hladkým vývrtem kromě plynových zbraní;
d) „střelbou“ se rozumí střelba brokovnicí;
e) „nošením“ se rozumí mít při sobě nebo nošení či přeprava jakýmikoli jinými prostředky;
f) při určování, zda osoba, u níž byly zjištěny broky, nese broky „jako součást cesty za účelem střelby“:
i) se musí zohlednit všechny okolnosti případu;
ii) osoba, u níž byly zjištěny broky, nemusí být nutně touž osobou jako osoba, která střílí.

14. Členské státy mohou zachovat vnitrostátní ustanovení pro ochranu životního prostředí nebo lidského zdraví, která jsou v platnosti ke dni 15. února 2021 a která omezují používání olova v brocích přísněji, než je stanoveno v odstavci 11.
Členský stát sdělí neprodleně Komisi znění uvedených vnitrostátních ustanovení. Komise neprodleně zveřejní jakákoli taková znění vnitrostátních ustanovení, která obdržela.“
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0057&from=EN

1 comment

  1. No super,další diktát. Máme ještě tu demokracii nebo už je zase proletariát? Takže si jako majitel historické brokárny ani nebouchnu,protože do písmene dodržet tenhle nesmysl je i na střelnici když zaprší,mám smolu,mokřad je na světě. A kdo nemá tvrdě chromovaný hlavně,má smůlu taky,oceláky zlikvidují spolehlivě jakýkoli vývrt,je jedno,jestli starší či moderní. Nejvyšší čas následovat Británii a dát diktátorům EU sbohem.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: