Vážení,

a zde již naše odpověď již na tu poslední, úplně již neuvěřitelnou a popravdě i (pardon ten výraz) zmatenou reakci paní Šabatové, která zjevně diskrinaci českých vlastníků legálních soukromých zbraní (na rozdíl od jiných, jejímu přesvědčení a světonázoru lépe vyhovujících témat) prostě řešit nehodlá…
Citujeme, co nám naposledy tato dáma napsala:

Vážený pane magistře,

děkuji Vám za reakci ve věci diskriminace ze strany sociální sítě Facebook. Uvádíte, že Vám byla služba odepřena kvůli charakteru majetku, který vlastní lidé, jejichž práva hájíte. Službu jste objednával Vy jako fyzická osoba, nikoli spolek. Máte za to, že jste byl diskriminován z důvodu svého světového názoru, jímž je podpora legálního držení zbraně a možnost se účinně v odůvodněných případech bránit. Žádáte proto další prošetření své stížnosti.

Antidiskriminační zákon1 ani jiný právní předpis chráněný důvod „světový názor“ nedefinuje. Vodítka pro výklad tohoto pojmu nabízejí zejména komentářová literatura a zahraniční judikatura.
Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.2 Dle komentářové literatury „každému je zaručena volnost zastávat či změnit svou víru, náboženské vyznání, obdobné světonázorové přesvědčení, či zůstat bez takového přesvědčení“.3 Obsahem pojmů přesvědčení nebo světonázor mohou být stanoviska týkající se metafyzické reality. Proto je důležité rozlišit skutečné náboženské vyznání a další přesvědčení, které spadá do rozsahu základního práva, od pouhých názorů a myšlenek.

Evropská úmluva podobně deklaruje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání.4 Podle Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „ESLP“) požívají ochrany postoje, které dosahují určité míry přesvědčivosti, vážnosti, soudržnosti a důležitosti.5 ESLP v minulosti vyloučil, že by světonázorem mohlo být přání, aby po smrti byl popel osoby rozprášen mimo hřbitov s křesťanskými symboly, poskytování bezplatné právní pomoci vězňům nebo propagace asistované sebevraždy.6
Veřejný ochránce práv konstatoval, že chráněný důvod „světový názor“ je komplementární ke kategorii víra a náboženství, a proto zahrnuje zejména absenci víry v metafyzické síly či bytosti (ateismus). V širším pojetí světonázor splývá se životní filosofií, tedy představami o fundamentálních aspektech lidské existence. Světonázor proto musí mít náboženský, jinak spirituální, filozofický, či etický kontext. Jinými slovy jde o komplexní pohled na otázky bytí a jsoucna. Ochránce v minulosti odmítl, že by světonázorem v zásadě mohlo být politické přesvědčení či členství v politických stranách,7 přesvědčení o rovnosti lidí bez ohledu na jejich sexuální orientaci8 nebo odmítání očkování.9

Nejsem si vědoma, že by české soudy řešily otázku, zda legální držení zbraně a možnost účinné obrany je, či není světonázorem. Stávající zahraniční judikatura a odborná literatura dávají spíše tušit, že tento postoj za světonázor považovat nelze. Především z toho důvodu, že nejde o ucelený hodnotový systém, který by dával komplexní odpověď na otázky existenciálního charakteru. Nerada bych Vás vystavila riziku neúspěšného soudního řízení. Z toho důvodu Vám podání antidiskriminační žaloby nedoporučuji.
Rozumím tomu, že možná budete s mým hodnocením nesouhlasit. Mé závěry samozřejmě nebrání tomu, abyste se proti postupu společnosti Facebook bránil. Znovu odkazuji na pokyny, co dělat, když Facebook reklamu neschválí, které jsem uvedla ve svém předchozím dopise. Jedná se o nejefektivnější cestu k nápravě, pokud neschválení Vaší reklamy bylo pouhým nedorozuměním (uvádíte, že Váš příspěvek prodej zbraní nepropaguje). Zákon o veřejném ochránci práv mi umožňuje poskytovat metodickou pomoc obětem diskriminace. Součástí této pomoci je posouzení, zda by se mohlo jednat o diskriminaci, nebo ne. Své posouzení jsem Vám poskytla v předchozím i tomto dopise. Váš podnět tak nyní považuji za vyřízený.

S pozdravem

Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., v. r.
veřejná ochránkyně práv

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: