https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=92982

SENÁT

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

12. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

70. USNESENÍ

z 10. schůze, konané dne 29. října 2019

k petici „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“

(senátní tisk č. 119)

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jiřího Drahoše, informaci místopředsedy výboru senátora Jana Tecla k petici č. 6/19 „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ (senátní tisk č. 119), která byla předmětem veřejného slyšení výboru dne 17. září 2019, a po rozpravě

Výbor

I.​ o z n a m u j e

Organizačnímu výboru Senátu, že šetření ve věci petice č. 6/19 „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ (senátní tisk č. 119) bylo ukončeno;

II. d o p o r u č u j e

Senátu Parlamentu ČR na základě seznámení a projednání petice č. 6/19 „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ (senátní tisk č. 119) na veřejném slyšení výboru dne 17. září 2019 a na základě stanoviska Ústavně-právního výboru Senátu PČR (usnesení č. 45/19 ze dne 13. srpna 2019) přijmout návrh usnesení, který je uveden v příloze č. 1 tohoto usnesení;

III. n a v r h u j e

Organizačnímu výboru Senátu zařadit na pořad následující schůze Senátu bod: Petice č. 6/19 „Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní“ (senátní tisk č. 119);

IV.​ u r č u j e , ž e

osobami zastupujícími petenty, které požívají práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu, jsou mluvčí petičního výboru petice uvedení v příloze č. 2 tohoto usnesení;

V. d o p o r u č u j e , a b y

na projednávání na schůzi Senátu byli pozváni: zástupce petičního výboru Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v., ministr vnitra ČR Jan Hamáček, ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., zástupce PF MU – Katedry ústavního práva a politologie doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., zástupce spolku Liga Libe Bc. Carla Cizova, MBA a zástupce Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D., které výbor považuje za peticí dotčené, a kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 tohoto usnesení;

VI.​ u r č u j e

zpravodajem výboru pro projednání senátního tisku č. 119 na schůzi Senátu senátora Jana Tecla;

VI.​ p o v ě ř u j e

předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše toto usnesení předložit předsedovi Senátu Parlamentu ČR a Organizačnímu výboru Senátu.

Jiří Drahoš v. r.

předseda výboru

Jan Tecl v. r.

zpravodaj výboru

Přemysl Rabas v. r.

ověřovatel výboru


Příloha č. 1

k usnesení č. 70/19

Počet listů: 1

Návrh usnesení Senátu Parlamentu ČR

SENÁT Parlamentu České republiky

I. s c h v a l u j e

petici č. 6/19 obsaženou v senátním tisku č. 119;

II. k o n s t a t u j e , ž e

petice č. 6/19 – Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní (senátní tisk č. 119) je důvodná;

III. d á l e k o n s t a t u j e , ž e

– celá řada bodů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, zjevně nesleduje a nemůže naplnit účel boje proti terorismu. Z tohoto důvodu také Česká republika v r. 2017 podala žalobu na neplatnost této směrnice k Soudnímu dvoru EU, která je aktuálně projednávána,

– zbraňová legislativa České republiky je zcela přiměřená a správná. Reflektující, jak v České republice tradiční právo držet zbraň pro ochranu života, zdraví a majetku, tak aktuální hrozby plynoucí z teroristických útoků. Není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu;

IV. d o p o r u č u j e , a b y v l á d a

při přípravě zákona implementujícího Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, důsledně dbala na ochranu práv oprávněných držitelů zbraní, zejména pak u těch částí směrnice, kde omezující či zakazující ustanovení zjevně nemají naprosto žádnou souvislost s avizovaným bojem s terorismem.


Příloha č. 2

k usnesení č. 70/19

Počet listů: 1

Seznam osob,

které mají požívat práv podle § 142a odst. 2 jednacího řádu Senátu


Petiční výbor:

Mgr. Pavel Černý, pplk. v. v.

K Rybárně 1569/13
193 00 Praha 9 – Horní Počernice

Seznam

fyzických osob a představitelů právnických osob, správních úřadů a orgánů územní samosprávy, jež výbor považuje za dotčené peticí

Jan Hamáček

ministr vnitra ČR

Praha

Ing. Miroslav Toman, CSc.

ministr zemědělství ČR

Praha

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Katedra ústavního práva a politologie

Právnická fakulta, Masarykova univerzita

Veveří 158/70

611 80 Brno

Bc. Carla Cizova, MBA

viceprezidentka

LIGA LIBE, z.s.

Křižovnická 86/6
110 00 Praha 1 – Staré Město
poštovní adresa: Rezidence Elisabeth, Freyova 983/25, Praha 9, 190 00

Ing. Bc. Bohumil Straka, Ph.D.

Českomoravská myslivecká jednota, z. s.

Jungmannova 25

115 25 Praha 1

Leave a Reply

%d bloggers like this: