Po 59 dnech od podpisu prezidentem země. Po 72 dnech od naprosto finálního hlasování v Senátu Parlamentu ČR. Po cca 1 460 dnech (4 letech) neskutečně tvrdé práce naší Ligy Libe. V ČESKÉ REPUBLICE, DNE 1. 10. 2021, NABÝVÁ ÚČINNOST ZMĚNA ÚSTAVY / LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, KTERÁ UMOŽŇUJE OBRANU I SE ZBRANÍ.

Jedinou světovou zemí, která takto v novodobé historii učinila, je Česká republika. Hrdou a odhodlanou zemí, která nesklonila svůj hřbet, je Česká republika. Jedinou zemí na světě, kde Ústavu změnil největší občanský odpor historie, je Česká republika.

Děkujeme ze srdce všem – petentům v počtu nad 204 000 občanů, držitelům zbrojních průkazů v počtu nad 307 000 občanů, signatářům naší evropské protestní nóty proti zákazu olova v počtu nad 1 800 000 občanů, dále pak opravdu bezpočtu moudrých politiků a také všem českým nejvyšším ústavním činitelů, kteří doslova „v jednom šiku jako jeden muž“ signovali naši petici, která byla iniciálním, základním stavebním kamenem změny Ústavy / Listiny základních práv a svobod.

Bok po boku s vámi všemi, míříme vstříc dalším výzvám – protizbraňová hysterie již nikdy „neusne“, ovšem tato může pevně počítat s naší „non-stop“ bdělostí, pohotovostí a ostražitostí. „…Ti, kdož překovají své meče v radlice, budou orat pro ty, co to neudělají…“ Česká republika a její občané a voliči, své meče nepřekovali. Nikdy tak neučiní. „…Jsme Češi! Nikdy se nevzdáme, slyšíte? Nikdy!…“
www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz

FOR OUR POLISH, ENGLISH, GERMAN SPEAKING SUPPORTERS:
——————–
59 dni po złożeniu podpisu przez prezydenta kraju. 72 dni po ostatecznym głosowaniu w Senacie Parlamentu Republiki Czeskiej. Około 1 460 dni (4 lata) po niezwykle ciężkiej pracy naszej Ligi Libe. W CZECHACH, W DNIU 01.10.2021, WCHODZI W ŻYCIE ZMIANA KONSTYTUCJI / KARTY PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOŚCI, KTÓRA UMOŻLIWIA OBRONĘ TAKŻE Z UŻYCIEM BRONI.
Republika Czeska to jedyny kraj na świecie, który dokonał tego we współczesnej historii. Republika Czeska to dumny i zdeterminowany kraj, który się nie ugiął. Republika Czeska to jedyny kraj na świecie, w którym Konstytucja została zmieniona na skutek największego w historii oporu obywatelskiego.
Z całego serca dziękujemy wszystkim – ponad 204 000 obywateli (sygnatariusze naszej petycji), ponad 307 000 posiadaczy pozwolenia na broń, ponad 1 800 000 sygnatariuszy naszej europejskiej noty protestacyjnej przeciwko zakazowi ołowiu, a także niezliczonym mądrym politykom i wszystkim najwyższym urzędnikom czeskim, którzy dosłownie „jak jeden mąż“ podpisali naszą petycję będącą zasadniczym fundamentem zmiany Konstytucji / Karty podstawowych praw i wolności.
Ramię w ramię stajemy z Wami wszystkimi przed kolejnymi wyzwaniami – histeria przeciwko broni już nigdy „nie zniknie“, jednak z całą pewnością może liczyć na naszą nieustanną czujność, gotowość i uwagę. „…Ci, którzy przekuli miecze na lemiesze skazani są na rządy tych, którzy tego nie zrobili…“ Republika Czeska, jej obywatele i wyborcy, nie przekuli swoich mieczy. Nigdy tego nie zrobią. „…Jesteśmy Czechami! Nigdy się nie poddamy, słyszycie? Nigdy!…“
www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz
——————–
59 days after it was signed by the country’s president. 72 days after the final vote in the Senate of the Parliament of the Czech Republic. After about 1,460 days (4 years) of incredibly hard work of our Liga Libe. On 1 OCTOBER 2021, THE AMENDMENT TO THE CONSTITUTION / CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS ALLOWING DEFENSE WITH FIREARMS SHALL COME INTO EFFECT IN THE CZECH REPUBLIC.
The Czech Republic is the only country in the world to do so in recent history. The Czech Republic is a proud and determined country that has not bent the knee. The Czech Republic is the only country in the world where the Constitution has been changed by the greatest civic resistance in history.
We would like to thank all the petitioners amounting to over 204,000 citizens, holders of firearm permits numbering over 307,000 citizens, signatories to our European protest against the ban on lead numbering over 1,800,000 citizens, as well as the countless wise politicians and all the top Czech constitutional officials, who signed our petition in unity as one man, which was the initial, fundamental building block of the amendment to the Constitution / Charter of Fundamental Rights and Freedoms.
Side by side with all of you, we are heading out to face other challenges – anti-gun hysteria will never disappear, but it can count on our „non-stop“ watchfulness, alertness and vigilance. „… Those who reforge their swords as ploughshares will plow for those who do not…“ The Czech Republic and its citizens and voters did not reforge their swords, and they never will. „…We’re Czech! We will never give up, do you hear? Never!…“
www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz
——————–
59 Tage nach der Unterzeichnung durch den Präsidenten des Landes. 72 Tage nach der finalen Abstimmung im Senat des Parlaments der Tschechischen Republik. Nach ca. 1 460 Tagen (4 Jahren) unglaublich harter Arbeit unserer Liga Libe. IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK TRITT AM 1. 10. 2021 DIE ÄNDERUNG DER VERFASSUNG / DER CHARTA DER GRUNDRECHTE UND GRUNDFREIHEITEN IN KRAFT, WELCHE DIE VERTEIDIGUNG MIT WAFFEN ERMÖGLICHT.
Das einzige Land der Welt, das dies in der modernen Geschichte getan hat, ist die Tschechische Republik. Tschechien ist ein stolzes und entschlossenes Land, das sich nicht gebeugt hat. Das einzige Land der Welt, in dem die Verfassung durch den größten bürgerlichen Widerstand in der Geschichte geändert wurde, ist die Tschechische Republik.
Wir bedanken uns herzlich bei allen – Petenten in der Anzahl von über 204 000 Bürgern, Besitzern von Waffenscheinen in der Anzahl von über 307 000 Bürgern, Unterzeichnern unserer europäischen Protestnote gegen das Bleiverbot in der Anzahl von über 1 800 000 Bürgern, weiterhin bei den unzähligen vernünftigen Politikern sowie bei allen tschechischen Obersten Verfassungsorganen, die buchstäblich „wie ein Mann“ unsere Petition unterzeichnet haben, die der anfängliche Grundbaustein der Änderung der Verfassung / der Charta der Grundrechte und Grundfreiheiten war.
Seite an Seite mit Ihnen allen stehen wir vor anderen Herausforderungen – die Antiwaffenhysterie wird nie „einschlafen“, kann jedoch fest auf unsere „ununterbrochene“ Wachsamkeit und Bereitschaft zählen. „…Diejenigen, die ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden, werden für diejenigen pflügen, die es nicht tun…“ Die Tschechische Republik und ihre Bürger und Wähler haben ihre Schwerter nicht umgeschmiedet. Sie werden dies niemals tun. „…Wir sind Tschechen! Wir geben nie auf, hört ihr? Niemals!…“
www.ligalibe.czwww.peticezbrane.cz

4 comments

 1. dvojsmyslné to musí přijít Němcům,oni totiž žádný Verfassung nemají,mají jen Grundgesetz od vítězů a ten Grundcesetz skončí jakmile německý národ přijme svou vlastní ústavu=Verfassung,což se jaksi dosud nestalo. Mají ovšem Verfassungsschutz,odpornou smečku řemeslných zrádců a udavačů,kteří je tam pěkně prohání.Co se zbraní týká,tak před stanným právem byly říšsko-německé zákony co se zbraní týká nesmírně benevolentní.Vlastnictví zbraní nebylo omezeno vůbec,jejich držení bylo omezeno jen u osob politicky nespolehlivých.Před atentátem na Heydricha tyto ,t.j. říšskoněmecké zákony platily i v Protektorátu, např. u pistole P 08 musel být Waffenschein až od 7 kusů těchto pistolí.Takže omezení zbraní totalitou se týká vlastně jen komunismu a tedy je to postkomunistická setrvačnost .Přejme tedy Němcům ať si už konečně nějaký Verfassung přijmou aby už nežili jak poražení v cizím provizoriu.

  1. Když už jsem to nakousnul,tak to dokončím.Smysl tohoto předlouhého příspěvku je uvést fakta a umožnit tak Ligalibe argumentaci ,že na tom se zbraňovou svobodou jsme dnes hůře než za Hitlera.Žádejme proto po našich demokratických zákonodárcích více svobod než kolik nám dávali nacisti.

   Gerhard Bock,SA-Gruppenführer vydal r. 1940 knihu : Moderne Faustfeuerwaffen und ihr Gebrauch.Kapitola XXIII.,str. 447:

   Podle zákona o střelných zbraních ze dne 18. března 1938, který je v současné době v platnosti, mohou být zbraně vydány nebo získány pouze proti vydání licence k nabytí střelných zbraní, s výjimkou pistolí nebo revolverů nabíjejících předem, poplašných palných zbraní a také plynových,omamných a Scheintod zbraní.
   O licenci k získání zbraně je třeba požádat u okresního policejního orgánu, v jehož obvodu má žadatel místo bydliště nebo trvalý pobyt. Vydává se pouze osobám, které jsou spolehlivé a mohou prokázat potřebu. Osobám mladším 18 let nesmí být licence na pořízení zbraně vydána. Licence na pořízení zbraně je platná po dobu jednoho roku od data vydání.
   ….
   Přenechání zbraní na policejně schválené střelnici pouze pro použití na této střelnici je povoleno bez povolení k získání zbraní.
   Poskytování střeliva do ručních zbraní osobám starším 18 let je „frei“ (není omezeno zákonem)
   Nošení ručních zbraní, tj. Nosit hotovou zbraň, aby ji bylo možné použít k obraně, je povoleno mimo domov, služby nebo obchodní prostory nebo uklidněný majetek pouze držiteli zbrojního průkazu, který ho musí mít u sebe mu.
   Při žádosti o zbrojní průkaz platí totéž pro žádost o zbrojní průkaz.Zbrojní průkaz je platný po dobu tří let.Poplatky nesmí překročit 3 RM.
   Na pistole a revolvery s nábojem se nevztahuje zákon o střelných zbraních, takže je lze získat nebo předat a také „nosit“ bez licence k pořízení střelných zbraní.

   Pokračování v dalším příspěvku

   1. Oprava:
    špatně:Na pistole a revolvery s nábojem se nevztahuje zákon . má být : na Předovkové pistole a revolvery se nevztahuje zákon.
    špatně : uklidněný majetek,…má být : ? v originále je befriedeten Besitztums,čili asi nějaký druh vlastnictví,snad pozemku.

   2. Pokračování překladu zákona z března 1938:

    Držení střelných zbraní a střeliva je v zásadě svobodné „frei“, ale lidem, kteří jsou nespolehliví, tj. kteří se chovali vůči státu nepřátelsky nebo kteří pravděpodobně představují hrozbu pro bezpečnost, bude zakázáno.
    Na předovkové pistole nebo revolvery se nevztahuje zákon o střelných zbraních, takže je lze získat nebo předat a také „nosit“ bez licence k pořízení zbraní.

    Následuje výklad nutné obrany.Z důvodu přehlednosti zde končím.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: