„…ČEŠI MOHOU BRÁNIT SEBE I SVÉ RODINY. POLÁKŮM ZŮSTÁVÁ TELEFON NA POLICII. ČESKÝ SENÁT ODHLASOVAL DOPLNĚNÍ LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD O USTANOVENÍ: „PRÁVO BRÁNIT ŽIVOT SVŮJ I ŽIVOT JINÉHO ČLOVĚKA I SE ZBRANÍ JE ZARUČENO ZA PODMÍNEK, KTERÉ STANOVÍ ZÁKON.“ ANO PRÁVU OBRANY!…“
Jsme nesmírně hrdí na to, že zprávy o českém převratném, ústavním dění nadále obíhají doslova celý svět, a stáváme se tak vzorem a inspirací dalším zemím. Vyzýváme pevně, odhodlaně Poláky, ale i další země a její občany: DO TOHO! NEBOJTE SE BRÁNIT, NEDEJTE SE!
Nedovolte naplnění kruté pravdy: Když vláda začne lidem zabavovat zbraně, vězte, že je budete zanedlouho potřebovat (neznámý autor). Nedovolte vašim odpůrcům realizovat: Kontrola zbraní není o zbraních, ale o kontrole (neznámý autor). Nezaspěte v demokracii a neprobuďte se v diktatuře (básník, prozaik, dramatik a politik Johann Wolfgang von Goethe). Naplňte výstižná slova: Násilnou zločinnost mohou snížit jen její zamýšlené oběti. Zločinci se nebojí policie, nebojí se soudů a trestů. Jedinou cestou je naučit je bát se svých obětí (plukovník Jeff Cooper). Odmítněte, aby historie nepoučeným znovu ukázala: Obvyklá cesta do otroctví je, že vám nejdřív seberou zbraně, pak majetek, a nakonec vám řeknou, abyste drželi hubu a dělali, že se vám to líbí (novinář James A. Donald).
Prostě: NEBOJTE SE BRÁNIT. NEDEJTE SE. AŤ JE ČESKÉ ÚSTAVNÍ DĚNÍ JEN TÍM PRVÝM, KTERÉ SPUSTÍ KASKÁDU PODOBNÉHO DĚNÍ VE SVĚTĚ. MOLÓN LABE Z ČESKÉ REPUBLIKY VŠEM ODVÁŽNÝM A ODHODLANÝM ZEMÍM A OBČANŮM SVĚTA!
www.ligalibe.cz www.peticezbrane.cz
————
Dla naszych polskich przyjaciół:
„…CZESI MOGĄ BRONIĆ SIEBIE I SWOICH RODZIN. POLAKOM POZOSTAJE TELEFON NA POLICJĘ. CZESKI SENAT PRZEGLOSOWAŁ UZUPELNIENIE KARTY PODSTAWOWYCH PRAW I WOLNOSCI O ZAPIS: „PRAWO DO OBRONY WŁASNEGO ŻYCIA LUB ŻYCIA INNEJ OSOBY, NAWET PRZY UŻYCIU BRONI, JEST GWARANTOWANE NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W USTAWIE.” TAK DLA PRAWA DO OBRONY!…“
Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że wiadomości o przełomowych zmianach konstytucyjnych w Republice Czeskiej nadal krążą dosłownie po całym świecie, czyniąc z nas wzór i inspirację dla innych krajów. Zwracamy się z mocnym, niezłomnym apelem do Polaków, ale również do innych krajów i ich obywateli: ŚMIAŁO! NIE BÓJCIE SIĘ BRONIĆ, NIE PODDAWAJCIE SIĘ!
Nie pozwólcie, aby okrutna prawda się spełniła: Kiedy rząd zacznie konfiskować ludziom broń, wiedzcie, że wkrótce będziecie ją potrzebowali (autor nieznany). Nie pozwólcie, by wasi przeciwnicy realizowali: Kontrola broni nie dotyczy broni, ale dotyczy kontroli (autor nieznany). Nie zaśnijcie w demokracji i nie obudźcie się w dyktaturze (poeta, powieściopisarz, dramaturg i polityk Johann Wolfgang von Goethe). Wypełnijcie trafne słowa: Przestępczość z użyciem przemocy można ograniczyć jedynie poprzez jej zamierzone ofiary. Przestępcy nie boją się Policji, nie boją się sądów i kar. Jedyną drogą jest nauczenie ich, by bali się swoich ofiar (pułkownik Jeff Cooper). Nie pozwólcie, by historia znów pokazała niedouczonym: Tradycyjna droga do niewolnictwa polega na tym, że wam najpierw odbiorą broń, potem majątek, a w końcu każą się zamknąć i udawać, że się wam to podoba (dziennikarz James A. Donald).
Po prostu: NIE BÓJCIE SIĘ BRONIĆ. NIE PODDAWAJCIE SIĘ. NIECH CZESKIE WYDARZENIA KONSTYTUCYJNE BĘDĄ TYLKO PIERWSZYMI, KTÓRE ZAPOCZĄTKUJĄ KASKADĘ PODOBNYCH WYDARZEŃ NA CAŁYM ŚWIECIE. „MOLÓN LABE” Z REPUBLIKI CZESKIEJ DO WSZYSTKICH ODWAŻNYCH I ZDECYDOWANYCH KRAJÓW I OBYWATELI ŚWIATA!
www.ligalibe.cz www.peticezbrane.cz
————
For countries around the world:
“…CZECHS CAN PROTECT THEMSELVES AND THEIR FAMILIES. POLES CAN ONLY CALL THE POLICE. THE CZECH SENATE HAS VOTED TO ADD TO THE CHARTER OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS THE FOLLOWING PROVISION: „THE RIGHT TO DEFEND YOUR OWN LIFE AND THE LIFE OF ANOTHER PERSON, EVEN WITH A WEAPON, IS GUARANTEED UNDER THE CONDITIONS PROVIDED BY LAW.“ YES, THE RIGHT OF DEFENCE!…”
We are very proud that the news of the revolutionary Czech constitutional events continue to circulate around the world, and that we are becoming a role model and inspiration to other countries. We firmly and resolutely call on Poles, as well as other countries and their citizens: DO IT! DON’T BE AFRAID TO DEFEND YOURSELVES!
Do not let the following come true: Once the government starts taking people’s weapons away, know that you will need them soon (unknown author). Do not let your opponents implement the following: Weapons control is not about weapons, it’s about control (unknown author). Don’t fall asleep in democracy and wake up in a dictatorship (Johann Wolfgang von Goethe, poet, novelist, playwright and politician). Fullfill the apt phrase: Violent crime can only be reduced by its intended victims. Criminals do not fear the police, the judges, the sentences. The only way is to teach them to fear their victims (Colonel Jeff Cooper). Don’t let history once again teach the ignorant that: The usual path to slavery involves them taking away your weapons, your possessions, and finally telling you to shut up and pretend to like it (James A. Donald, journalist).
Just: DON’T BE AFRAID TO DEFEND YOURSELVES. LET THE CZECH CONSTITUTIONAL EVENTS BE THE FIRST TO LAUNCH A CASCADE OF SIMILAR EVENTS IN THE WORLD. MOLÓN LABE FROM THE CZECH REPUBLIC TO ALL BOLD AND DETERMINED COUNTRIES AND CITIZENS OF THE WORLD!
www.ligalibe.cz www.peticezbrane.cz

4 comments

 1. Tak Polákům zůstává jen telefon,zatímco Češi mohou bojovat,což dřív nemohli? Nechci nikomu kazit radost z krásné iluze,ale v tom novém ústavním právu stojí: “ Za podmínek které stanoví zákon“. A zákon se nezměnil.Takže Polák,pokud mu stát dovolil vlastnit zbraň,stejně tak jako Čech,kterému stát dovolil vlastnit zbraň ji může užívat v souladu se zákonem,který se nezměnil.Takže jsou na tom s bojováním oba stejně.
  To co se změnilo je,že Polákovi může EU sebrat zbraň snáz než Čechovi.
  Díky za to,lepší než nic,ale je to jen první krok správným směrem.

  1. Samozřejmě, ale „za podmínek stanovených zákonem“ znamená, že vláda pravděpodobně nebude moci legálně přijmout akt uvádějící přesně opak ! Nestačí, ale pokud Česká vláda dodržuje svůj vlastní zákon (na rozdíl od polské vlády nedávno) …

   Nevím, jak je to v České republice, ale v Polsku by měl úředník jednat podle zákona a na základě zákona – a ve skutečnosti pracuje podle váš výklad zákona. Což znamená: že dělá téměř to, co chce – a jediný bič na něj je, když zákon něco zakazuje…

   1. Ale to je všude stejné,jsme přece právní státy. Právní stát znamená,že se řídí podle právníků,kdyby se řídil zákony,byl by to zákonný stát,což není.

 2. Znamená to, že když na mě na ulici někdo zaútočí a náhodou bude na trávníku ležet nabitá zbraň, budu se pomocí toho moct bránit? Není to moc převratné…

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: