Velmi podnětné pro majitele zbrojních průkazů z OBP MV, cituji: Stanovisko k možnostem prodeje a nákupu zbraní a střeliva na základě distančních smluv v době trvání vyhlášeného nouzového stavuOdbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (dále jen „OBP“) coby věcný gestor právní úpravy na úseku zbraní a střeliva [§ 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb.] byl ze strany odborné veřejnosti opakovaně dotazován, zda lze v době vyhlášeného nouzového stavu uskutečňovat prodej zbraní a střeliva v podobě výdeje objednávek učiněných předem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tzn. např. prostřednictvím e-shopu, e-mailu, telefonicky, faxem, apod.).V této souvislosti je třeba upozornit, že se nejedná primárně o problematiku zbraní a střeliva, ale obecně o možnost a způsob prodeje a doručování, resp. vyzvedávání jakéhokoli zboží zakoupeného v době nouzového stavu na základě tzv. distančních smluv, a také o problematiku živnostenského práva (příslušná omezení se týkají podnikatelské činnosti v živnostenských provozovnách). Jedná se o výklad mimořádných opatření přijímaných v současné době jak vládou České republiky podle § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, tak i Ministerstvem zdravotnictví podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví).Mimořádně ukládaná omezující opatření představují zásadní zásah do práv a povinností obyvatel České republiky, tato opatření je tedy třeba vykládat v souladu s čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 3 a 4 Ústavy, čl. 2 odst. 2 a 3 a zejména pak čl. 4 Listiny základních práv a svobod, jakož i s čl. 6 odst. 1 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Zejména pak je třeba postupovat uměřeně. Omezení práv obyvatel zejména nelze výkladem vyhlášených omezujících opatření účelovým výkladem rozšiřovat nad rámec jejich vlastního textu.Po konzultaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu – odborem živností sdělujeme, že vyhlášená mimořádná opatření nijak nezakazují nabývání zboží na základě tzv. distančních smluv (typicky on-line objednávek), ani jeho vyzvedávání u konkrétního obchodníka. Uvedené pak platí ve vztahu k jakémukoli zboží, nikoli jen zboží, jež lze i nadále nabízet v maloobchodních provozovnách. Jinými slovy, i držitel zbrojního průkazu je oprávněn na dálku objednat a následně vyzvednout zbraň nebo střelivo a držitel zbrojní licence je oprávněn takovou objednávku při splnění požadavků zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, objednateli vydat. Nijak zakázána není ani platba v hotovosti, byť silně doporučována je bezhotovostní nebo bezkontaktní úhrada. Současně je však nezbytné dodržovat ostatní protiepidemická a hygienická opatření (např. zákaz shlukování většího počtu osob, omezení kontaktu s jinými osobami na nejkratší nezbytnou dobu, dodržování minimálních vzdáleností apod.).S ohledem na specifickou povahu zbraní a střeliva lze rovněž uvést, že krizový zákon vyhrazuje speciální opatření v oblasti zbraní a střeliva v rámci samostatného ustanovení (§ 7) toliko pro případ vyhlášení stavu ohrožení státu, nikoli nouzového stavu, který je „mírnějším“ typem krizového stavu. A to obezřetněji je potřeba omezení práv držitelů zbraní v současnosti interpretovat. V uvedeném kontextu je třeba rovněž restriktivně interpretovat zákaz volného pohybu osob po území České republiky. Nelze akceptovat, aby v rámci mimořádných opatření byly na jedné straně (byť nepřímo) umožněny určité činnosti (např. dojít si vyzvednout zásilku, ať již k prodejci, na „zásilkovnu“ nebo na poštu1) a na straně druhé byly s odkazem na obecný zákaz „volného“ pohybu tytéž činnosti podle jiných krizových, resp. mimořádných opatření sankcionovány.Pokud jde o teoretickou možnost sankcionování nabývání zbraní a střeliva na základě příslušného oznámení daného převodu jednou ze zúčastněných stran, lze dále uvést, že takový postup by bylo možné rovněž považovat za porušení ústavního zákazu sebeobviňování, neboť stát již jinými prostředky (právní úpravou na úseku zbraní a střeliva) provedení příslušného ohlášení vyžaduje a tuto možnost pro dobu vyhlášeného nouzového stavu ani nevyloučil, ba naopak (viz uveřejněné stanovisko k zajišťování správních činností v oblasti zbraní v době nouzového stavu, které bylo distribuováno rovněž v rámci služby pro zbraně a bezpečnostní materiál2).Konečně lze upozornit, že některé činnosti v oblasti zbraní a střeliva jsou i v rámci vyhlášených mimořádných opatření jednoznačně připouštěny. Takovým případem je například myslivost (viz příslušné stanovisko Ministerstva zemědělství3) nebo sportovní činnost na venkovních střelnicích (mimořádné opatření MZD Č. j.: MZDR 15190/2020-4. Mgr. Milena Bačkovská Vedoucí oddělení

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: