Nemáte zdraví kosmonauta a nechcete přijít o zbroják?
Tak sedněte a věnujte pár (desítek) minut a napište na email eklep@mzcr.cz do úterý 20.11.2018 Ministerstvu zdravotnictví SLUŠNĚ a ODBORNĚ vaše připomínky k návrhu vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu průkazu. Nejlépe je napsat to za váš spolek či klub nebo za vaši sro, ale můžete napsat i jako občané, zvláště ceněné je, pokud jste zrovna lékař.
Veškeré podklady min. zdravotnictví ke stažení jsou zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB5VHNYF9

Asi se všichni shodneme, že lidé s vážnou psychiatrickou diagnózu nebo úplní slepci zbroják mít nemohou. Avšak, návrh nové zdravotní vyhlášky je přehnaný a velmi radikálně rozšiřuje seznam symptomů a diagnóz, které zbrojní průkaz vylučují či nařizují praktickému lékaři odeslat „pacienta“ na různá odborná vyšetření.
Např:
-máte „poruchy sociálního přizpůsobení“?
-máte „poruchy emocí v oblasti struktury a dynamiky osobnosti“?
-máte apnoe/chrápete?
-nedodělali jste střední školu?
-vyšel vám IQ test pod 85 (třeba jste měli trému)
– máte cukrovku?
-spíte málo nebo moc?
-máte horší sluch (třeba od střelby)
-třesou se vám někdy ruce (třeba z nevyspání)?

Pokud jste se také „našli“ v dlouhém seznamu symptomů, tak neváhejte. Vypracovali jsem pro vás pár zásadních námětů, které pošlete za vás či za spolek na eklep@mzcr.cz VOLNĚ SVÝMI SLOVY V JINÉM POŘADÍ ZKRÁCENÉ ČI NAOPAK ROZVINUTÉ:

– radikální zvýšení nároků na zdravotní způsobilost navrhované touto novelou vyhlášky povede zcela jistě k tomu, že obrovské množství držitelů (žadatelů) ZP bude svoje počínající či rozvinuté nemoci a symptomy skrývat v obavě o ztrátu ZP a tím pádem i svých zbraní, takže ve svém důsledku bude vyhláška kontraproduktivní, lidé se nebudou léčit, a jejich zdravotní stav se bude latentně zhoršovat. Pro některé držitele zbraní je to jejich hlavní či jediná zájmová činnost, která je pro ně prioritou, a které zcela jistě dají přednost i před svým zdravím.

– již nyní je zdravotnický systém přetížený, a čekací lhůty na odborná vyšetření se prodlužují i pro „normální pacienty“ potřebující zdravotní péči. Chceme systém zatížit ještě dalšími statisíci diskutabilních odborných vyšetření, které neslouží ke zlepšení zdravotního stavu? Radikální rozšíření symptomů a diagnóz obsažených v návrhu vyhlášky narazí na kapacitu zdravotního systému a narazí na časové lhůty stanovené zbrojním zákonem při obnovení ZP.

– Požadavky na zdravotní způsobilost na zbrojní průkaz by v zásadě neměly být vyšší než požadavky na běžný řidičský průkaz. Naopak, v některých případech mohou být mírnější, např. když člověk trpící apnoe usne za volantem, tak ohrožuje sebe i ostatní, když držitel ZP trpící apnoe usne doma, a zbraně drží dle zákona v trezoru, tak nikoho přece neohrožuje.

-důvodová zpráva je nedostatečná a naprosto zlehčuje/bagatelizuje jak dopady na zdravotní systém a zdravotníky, tak dopady na držitele (žadatele) ZP.

– současná vyhláška je dostatečná a dobře vyvážená v požadavcích na zdravotní způsobilost, což je jasně vidět i v praxi, kde případů úrazů či trestných činů s legální zbraní zaviněných nedostatečnou zdravotní způsobilostí, je naprosté minimum blížící se nule.

– dle informací z Ministerstva vnitra, toto ministerstvo požadovalo novelu vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle zákona o zbraních, avšak čistě z procesních důvodů, nikoliv aby se „přitvrzovaly“ či „změkčovaly“ nároky na zdravotní způsobilost, nikoliv aby se měnil obsah symptomů a diagnóz vylučujících zdravotní způsobilost držitelů (žadatelů) ZP nebo aby se měnil rozsah odborných vyšetření.
(např. zde je 3 roky stará informace, která jasně ukazuje, že MV žádalo pouze procesní novelu, nikoliv nový obsah diagnóz. MV chtělo po útoku šílence v Brodě prostě, aby pravá ruka věděla, co dělá levá, a když je někdo psychicky narušený, aby ta informace byla sdílena mezi lékaři i policií.
www.zdravotnickydenik.cz/2015/05/vnitro-navrhuje-nove-povinnosti-lekaru-v-zakone-o-zbranich-komora-chce-jednat )

Příklady konkrétních připomínek k diagnózám:
– K Příl. 1, ČÁST I, Oddíl 2, bod 2, citace: „Na toto významné snížení intelektu lze usuzovat např. při problémech s dokončením základního vzdělání, při neschopnosti absolvovat střední vzdělání (ÚSO, SŠ), neschopnosti složit teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a lze ho charakterizovat sníženým IQ v rozmezí 85-70 (hranice IQ 85 zvolena jako 1 směrodatná odchylka od průměru).“
Jedná se o zcela nevhodnou formulace hraničící s diskriminací, která navíc prakticky nesouvisející se zdravotním stavem. Hlavním kritériem „inteligence“ by prostě měla být schopnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti. Neschopnost absolvovat střední vzdělání může být dána např. i sociálními důvody, přičemž sociální inteligence takových lidí může být zcela v normě. Navíc, IQ menší než 85 má přibližně čtvrtina lidí. Při absolvování IQ testů může také hrát roli nervozita či vyšší věk, takže IQ test může takovým lidem vyjít nižší, než ve skutečnosti je.

– V části II, oddíl 2, odst. 3, písm. h jsou uvedeny „jiné poruchy spánku ovlivňující bdělost“. Tato formulace je natolik nevhodně široká, že do ní může spadat téměř jakýkoliv člověk.

==================================
Celý návrh vyhlášky je zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB5VHNYF9 , a komu se nechce klikat, tak zkrácený výtažek je i níže:

VYHLÁŠKA
ze dne ……. 2018

o posuzování zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle zákona o zbraních a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice a provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu)

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 79 odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 170/2013 a zákona č. 229/2016 Sb., k provedení § 20 odst. 5, § 54 odst. 2 písm. b) a § 70o odst. 7 písm. c) zákona o zbraních:

Požadavky na zdravotní způsobilost k vydání nebo držení zbrojního nebo muničního průkazu, lékařské prohlídky a lékařský posudek

ČÁST II

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost žadatele o zbrojní průkaz skupin C, D nebo E nebo o muniční průkaz anebo držitele zbrojního průkazu skupin C, D nebo E nebo muničního průkazu a nemoci, kdy lze kladný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz anebo držitele zbrojního průkazu skupin C, D nebo E nebo muničního průkazu vydat pouze po provedení odborného vyšetření

Oddíl 1

Nemoci, které vylučují zdravotní způsobilost

Nemoci, kdy nelze vydat kladný lékařský posudek pro účel vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupiny C, D nebo E nebo muničního průkazu, jsou nemoci, které způsobují takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem, jde-li o zbrojní průkaz, nebo nemoci, které způsobují takové zdravotní komplikace, které jsou nebezpečné pro manipulaci s municí, jde-li o muniční průkaz, a to zejména

1. organické duševní poruchy, včetně poruch symptomatických,

2. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek, s výjimkou ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace,

3. schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy,

4. klinicky významné snížení intelektu, znemožňující bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí, a to včetně mentální retardace,

5. poruchy autistického spektra,

6. poruchy duševní a poruchy chování stanovené v části I oddílu 1 bodu 6 a v části I oddílu 2 bodu 1 písm. b) až e), písm. f) podbody fa) až fc), fe) a ff),

7. nemoci nervové soustavy:

a) nemoci stanovené v části I oddílu 1 bodu 7, pokud není dále stanoveno jinak,
b) epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového období od vysazení antiepileptické léčby,
c) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, kdy nebyla nasazena antiepileptická léčba po dobu 5 let od tohoto záchvatu,
d) záchvatové stavy s poruchou vědomí nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze, například narkolepsie nebo kataplexie,
e) stavy spojené s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které ovlivňují centrální nebo periferní nervový systém a způsobují závažné psychické, smyslové nebo motorické poruchy, nebo
f) poruchy spánku závažně ovlivňující bdělost,

8. snížení zrakové ostrosti pod 6/12 na každém oku zvlášť po korekci; jednookost se připouští, pokud tento stav trvá více než 6 měsíců a je-li na zbývajícím oku zraková ostrost alespoň 6/12 s korekcí.

Oddíl 2

Nemoci, kdy lze kladný lékařský posudek vydat pouze po provedení odborného vyšetření

Nemoci, kdy lze vydat kladný lékařský posudek pro účel vydání nebo platnosti zbrojního průkazu skupiny C, D nebo E nebo muničního průkazu pouze po provedení odborného vyšetření, jsou nemoci, které mohou ovlivnit bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem, jde-li o vydání zbrojního průkazu, anebo manipulaci s municí, jde-li o vydání muničního průkazu, a to zejména

1. poruchy duševní a poruchy chování způsobené požíváním psychoaktivních látek, s výjimkou ojedinělé nekomplikované akutní intoxikace, v anamnéze; posouzení zdravotní způsobilosti vyžaduje nejméně tříletou abstinenci od ukončení odvykací léčby a je podmíněno provedením odborného vyšetření psychiatrem a klinickým psychologem,

2. poruchy duševní a poruchy chování stanovené v části I oddílu 2 bodu 1 písm. f) podbod fd),

3. nemoci nervové soustavy:

a) nemoci, vady nebo stavy stanovené v části I, oddílu 2 bodu 3 písm. a) až i), pokud není dále stanoveno jinak,
b) stav po ojedinělém neprovokovaném epileptickém záchvatu, pokud nebyla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 5 letech od tohoto záchvatu,
c) epilepsie nebo stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná související mozková patologie a na elektroencefalogramu (EEG) není zaznamenána žádná epileptiformní aktivita, po 10 letech od vysazení léčby; v případě prognosticky příznivých stavů, například benigní epilepsie s rolandickými hroty, po 5 letech od vysazení léčby,
d) stav po provokovaném epileptickém záchvatu způsobeném rozpoznatelným příčinným faktorem, jehož opakování při ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí je nepravděpodobné; riziko vzniku záchvatu nesmí být větší než 2% za rok,
e) jiná ztráta vědomí; riziko opakování ztráty vědomí nesmí být větší než 2% za rok,
f) nemoci, které provází zvýšené riziko epileptických záchvatů, například arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, přestože k samotným záchvatům ještě nedošlo; jde-li o strukturální poškození mozku, kdy je zvýšené riziko vzniku záchvatu, nesmí být toto riziko větší než 2% za rok,
g) středně těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe v rozmezí 15 až 29 spojený s nadměrnou denní spavostí nebo těžký syndrom obstrukční spánkové apnoe s hodnotou indexu apnoe/hypopnoe 30 a více spojený s nadměrnou denní spavostí, nebo
h) jiné poruchy spánku ovlivňující bdělost než uvedené v písmenu g),

4. nemoci oka a očních adnex:

a) jiné nemoci oka a očních adnex, které nesporně omezují bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí, nebo
b) snížení zrakové ostrosti nedosahující snížení zrakové ostrosti podle části II oddílu 1,

5. nemoci ucha a bradavkového výběžku:

a) nedoslýchavost, vyšší průměrná ztráta na frekvenci 500, 1000, 2000 Hz než je 40 dB, nebo
b) jiná onemocnění ucha, která omezují bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí; ve sporných případech při posuzování zdravotní způsobilosti je nutné podrobné audiologické a vestibulární vyšetření,

6. anatomické anomálie, stavy po ztrátových poraněních nebo amputacích znemožňující bezpečnou manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí,

7. diabetes mellitus:

a) s komplikacemi, které omezují bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí,
b) pokud je posuzovaná osoba léčena léky, u kterých hrozí riziko vyvolání hypoglykemie, přičemž posuzovanou osobu lze uznat za zdravotně způsobilou, pokud
ba) je posuzujícím lékařem poučena o příznacích hypoglykémie, o rizicích, která hypoglykemie přináší, o způsobu kontroly tohoto stavu, včetně přeměření glykémie před plánovanou střelbou; záznam o poučení je součástí zdravotnické dokumentace posuzované osoby, a
bb) hypoglykemii rozpoznává,
c) se syndromem nerozpoznávání hypoglykémií, nebo
d) po 2 těžkých hypoglykémiích v průběhu 12 měsíců,

8. nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně ovlivňující funkci horních končetin, nemoci endokrinní a přeměny látek, jakož i další nemoci, které omezují bezpečné ovládání zbraně, manipulaci se zbraní nebo střelivem anebo manipulaci s municí.

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: