Attn:
Vážený pan
Roman Latuske
Generální ředitel
Economia, a.s.

Na vědomí:

Vladimír Piskáček
ředitel divize redakce

Martin Jašminský
šéfredaktor

Praha, dne 21. 9. 2018

Re: Zásadní ohrazení se proti článku, žádost o omluvu a uveřejnění informací v objektivní podobě

Vážený pane generální řediteli Latuske,

dovolte nám, prosím, ohradit se zásadně vůči tomuto článku, publikovanému dnes na Aktualne.cz:

https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/drzitele-zbrani-sdileji-hakove-krize-politici-presto-podepis/r~dbe1be56bcb811e899900cc47ab5f122/

Článek je vysoce diskreditující, jdoucí dalece za hranice novinářské i lidské  etiky. Byl žel zjevně iniciován na popud někoho, komu signifikantně překáží aktivity LIGE LIBE, zapsaného spolku – spolku chránícího práva legálních držitelů zbraní (na cca  200 000 petentů petic proti odzbrojení, na cca 303 000 držitelů zbrojních průkazů v ČR). Zásadně, opravdu zásadně  se proti tomuto článku ohrazujeme, autora, pana Ondřeje Housku,  dále vyzýváme k omluvě a k otištění informací v objektivní podobě – tak, jak mu byly v telefonickém interview předány.

 

Otázky kladené v daném telefonním interview autorem článku, panem Houskou, byly ryze typu cituji:  „zda je LIGA LIBE proti-evropská“, „zda si přeje Czexit“, „zda mají býti zbraně proti migrantům“, atd. – tedy šlo o vyloženě tendenčně, účelově směřované jak dotazy, tak  celý vlastní článek, toto vše iniciované  – jak shora psáno – bezesporu odpůrcem či odpůrci  LIGY LIBE, jemuž či jimž  vadí již cca 5ti letý, úspěšný boj LIGY LIBE (před tím iniciátorů obou petic proti odzbrojení) za práva českých  legálních držitelů zbraní.

Autor článku, pan Ondřej Houska, má reakce prezidenta LIGY LIBE, Mgr. Černého, pplk. v.v. nahrány na audio-nosiči či telefonu, tedy bez polemiky a bez jakékoli diskuse ví, jaké odpovědi z úst pana Mgr. Černého, pplk. v.v. zazněly a my žádáme, ať jsou v opravném článku takto objektivně otištěny:

1.v odpovědích zaznělo, že stanovisko pana Černého, tak také  LIGY LIBE je, že jsme nadále pro účast v EU, leč v té původní – jež byla o volném obchodu a hranicích, která nebyla o tzv. „buzeraci“ slušných osob formou nekonečného proudu zákazů a nesmyslných direktiv – ze strany nikým nevolených a často od reality odtržených úředníků v Bruselu.

2.v odpovědích zaznělo, že jak bylo od tehdejšího kolegy zjištěno, onen velice, velice  dávný příspěvek na FB Petice proti odzbrojení tam nebyl umístěn jako propagace jakéhokoli podobného hnutí, ale naopak jakožto náznak a varování toho, že totalita se k nám – po prodělání dvou velice těžkých okupací – může žel blížit i z nečekané strany, kdy nejen my, ale i mnoho politiků napříč různými stranami a hnutími včetně mnoha politologů, shledává opravdu mnohé tzv. „bruselské praktiky“  jako čím dál méně demokratické (viz i v naší odpovědi autorovi zmiňovaná:  1.nemožnost našich europoslanců podat návrh legislativy, 2.vměšování se a otevřený lobbying Evropské komise do legislativních procesů neuzákoněnou formou tzv. trialogu, 3.či nepřipuštění pozměňovacích návrhů našich europoslanců při schvalování tzv. proti-zbraňové směrnice, atd.). Toto vše evokuje žel právě režimy totalitní , které již nikdo z nás a věříme, že také Vy, zažít nechce.

3.v odpovědích zaznělo, že i kupříkladu nepříjmutí zástupců  prezídia (4 osob) LIGY LIBE, která prezentuje sta a sta tisíce občanů, minulý týden na pražském zastoupení Evropské komise a neumožnění předání 1 listu papíru (!!) protestní nóty, jakož i naopak postavení zastrašujících policejních kordon proti těmto pokojným občanům, toto vše není dozajista něco, co by hovořilo o jakékoli demokratické cestě ražené Evropskou komisí. My si nepřejeme, a opakuji, že doufáme, že také Vy, aby vývoj v Evropě sklouzl do oněch „strašných“ minulých dob 2 totalitních režimů. Díky všemu shora uvedenému, shledáváme naše obavy na místě. Takovým konáním, EU škodí žel jen sama sobě a stupňuje tak nevůli občanů  k původně bezesporu dobré evropské myšlence a toto vše nezachrání ani obvyklé heslo některých zástupců EU „o evropských hodnotách“ či v případě jakékoli konstruktivní a objektivní kritiky křik o „nenávistných a dehonestujících komentářích či kampaních“, čímž se také nejedni představitelé EU často tzv. ohání.

4.v odpovědích zaznělo, že komenty na FB stránce, která čítá desetitisíce osob, nejenže nelze ohlídat na 110% (a pokud tam „zásadně nevhodné“ komentáře byly, ať jsou jejich autoři nalezeni a postiženi, neboť s takovými výroky se rozhodně neztotožňujeme a plně se od nich distancujeme. Také je zde fakt, že dané komentáře může psáti zcela kdokoli, FB stránky jsou otevřené a přístupné komukoli, a často může psáti i provokatér vyslaný právě odpůrcem či nepřítelem, což se běžně stává ve snaze (nejen) naše čím dál větší a úspěšnější občanské hnutí legálního a spravedlivého odporu jakkoli zdiskreditovat.

Vše či většinu ze shora uvedeného, vážený pane generální řediteli, autor článku poslouchati nemínil, tím většina potřebného a objektivního textu ve finálním článku vůbec nezazněla. Samozřejmě NE náhodou, sdělujeme velice neradi, leč otevřeně. Shledáváme pevně, jak již shora uvedeno, že šlo o zjevné zadání/objednání článku a autor zadání/objednání dostál … Texty naprosto vytržené z kontextu rozhovoru i naší (LIGY LIBE, petic proti odzbrojení) předchozí činnosti,  mají býti  zjevnou a účelovou a velice lacinou, taktéž „ubohou“ dovolte mi uvésti,  odplatou za to,
-že občanům v ČR nejsou jejich práva a svobody lhostejné,
-že jejich sdružení deseti a statisíců českých občanů pro jejich legální prosazování může někomu,  jak se zdá, dosti a dosti  vadit,
-že komu se nebudou jakékoliv praktiky EU jakkoliv líbit – a tajit se tím jaksi nehodlá, stane se obratem  cílem diskreditačních útoků – kdy tento diskreditační, dalece za hranice novinářské i lidské etiky jdoucí článek, je toho důkazem.

LIGA LIBE, vážený pane generální řediteli, je spolkem lidsko-právním bezpečnostním, nejen proto si vysoce zakládá na svém přístupu ctícím za každých okolností korektnost, právo a spravedlnost, přímost, objektivitu, otevřenost a další morální hodnoty. Opakuji proto, že se zásadně ohrazujeme proti tomu, aby na nás bylo nazíráno v takovém světle, o které se pokusil autor článku. Žádáme zdvořile o otištění opravného článku a o omluvu.Udělujeme svolení k tomu, aby případně i tento dopis byl otištěn jako onen zmíněný „opravný článek“. Věříme, že nám bude vyhověno, věříme totiž, že naše země je skutečně nadále demokratická, schopná dialogu, naslouchajíc občanům a voličům.

Vážený pane generální řediteli, velice Vám děkuji za čas věnovaný této zprávě a za Vaši odezvu – vzhledem k vážnosti věci a míře dehonestace, o kterou se autor článku pokusil, Vás zdvořile prosím o odezvu bez prodlev, za což velice děkuji.

V úctě k Vám,

za petiční výbory obou petic proti odzbrojení, za lidskoprávní bezpečnostní LIGU LIBE,

Bc. Carla Cizova, MBA
LIGA LIBE, z.s.

viceprezident

Napsat komentář

%d