V naprosté tichosti a ve jménu boje proti terorismu chce nyní EU totální kontrolu, a chce vytvořit společný registr legálních držitelů zbraní z celé EU!

Transparentnost pláče, prý „Obsah tohoto dokumentu není přístupný. Žádost o přístup lze nicméně zaslat na oddělení Přístupu k dokumentům.“

Co si o tom myslíte? Nebude centrální registr EU velkým nebezpečím pro vnitřní bezpečnost členských států a nemůže být zneužit k perzekuci slušných bezúhonných občanů? A když se ukazuje, že je EK totálně neschopná objednat obyčejné vakcíny, tak bude schopná uchránit registr před hacknutím od kriminálních živlů a teroristů? Není principiálně rizikový každý takový velký registr?
Anebo, může do budoucna Brusel, když bude krásně vidět v databázi, kterou má kdo z nás zbraň, její druh – a počty, to být hezký podnět k další vlně zákazů?
A nebudeme, se zřejmými trendy, pro ně „potenciálními teroristy“ už kvůli tomu, že zbraně vlastníme?

Už jim nestačí, že mají v tomto policejním Euroregistru trvale miliony otisků a vzorků DNA od občanů EU, už nestačí jen centrální registr odcizených zbraní, který teď mají, teď už chtějí všechno.

Citujeme např. „m) Ačkoli je již zaznamenána registrace odcizených, pohřešovaných nebo zneužitých střelných zbraní
ve stávajících databázích INTERPOL, Europol a SIS je nanejvýš důležité rozšířit možnost nahlédnout do vnitrostátních databází zbývajících střelných zbraní a jejich legálních držitelů, a to rychlým způsobem.“

Oficiální dokument je NEpřístupný zde: „The content of this document is not accessible. Nevertheless, a request for access can be sent to the Access to documents department.“
http://www.consilium.europa.eu/…/public…/results/…

Neoficiálně jsme však pro vás našli dokument zde:
http://www.statewatch.org/…/eu-council-prum-firearms…

===========================


Strojový Google překlad je zde:

5787/21 GB / mr JAI.1 LIMIT
Rada Evropská unie
Brusel 16. února 2021
(OR. En) 5787/21 IXIM 35 COSI 19 ENFOPOL 38 CRIMORG 11 JAI 90 COMIX 64
POZNÁMKA
Z: Předsednictví
Předmět: Návrh možného začlenění vnitrostátních databází střelných zbraní a zbraní
jejich vlastníků v budoucím rámci Prüm

1. Hlavní účel
V rámci Unie došlo k významnému pokroku ve spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti dosažené v posledních desetiletích. Boj proti národní a přeshraniční trestné činnosti vyžaduje každodenní provoz spolupráce a výměna informací mezi donucovacími orgány členských států úřady. V tomto ohledu je důležité posílit koordinaci policejní práce v celém EU
S cílem reagovat na vyvíjející se bezpečnostní výzvy. Prümský rámec je a cenný nástroj v oblasti policejní spolupráce.
Dvanáct let od přijetí rozhodnutí Rady 2008/615 / SVV a 2008/616 / SVV („Prüm Rozhodnutí) je třeba některé postupy aktualizovat a zavést nové, aby se zlepšily spolupráce mezi členskými státy “. Nakonec je cílem posílit spolupráci mezi členské státy, aby informace potřebné k výkonu policejních povinností byly dány k dispozici zákonu donucovací úředník v jednom členském státě jiným členským státem, který uchovává hledané informace, v v souladu s platnými zákony.

2. Kontext a právní rámec
a) Mezi 1. lednem a 30. červnem 2021 převezme Portugalsko rotující předsednictví
Rada EU (PPEU 2021) a považuje za nutné zajistit kontinuitu
zdokonalení správy informací a optimalizace využití stávajících
nástroje a dohody o výměně informací.
b) Stálý výbor pro vnitřní bezpečnost (COSI) bude i nadále podporovat nové
iniciativy zvyšující vnitřní bezpečnost v souvislosti s novou bezpečnostní unií EU
Strategie usnadněním, podporou a posílením koordinace členských států EU
Operativní spolupráce států v oblasti vnitřní bezpečnosti.
c) V roce 2018 Rada již zdůraznila význam prümského rámce a
zvážila revizi rozhodnutí s cílem rozšířit jejich působnost a aktualizovat nezbytné technické podrobnosti
a právní požadavky.
d) Prüm podporuje spolupráci mezi donucovacími orgány EU usnadňováním údajů výměna týkající se DNA, otisků prstů a registrace vozidla mezi zúčastněnými
MS a kterým se stanoví pravidla provozní policejní spolupráce.
e) Prümskou smlouvu z roku 2005 schválilo pouze sedm členských států, ale byla navržena od začleňovat do evropského práva, jak tomu bylo prostřednictvím Rady Rozhodnutí 2008/615 / SVV a 2008/616 / SVV. Od té doby je Prüm významným zdrojem
pomoci při vyšetřování přeshraniční trestné činnosti v rámci Evropské unie.
f) Rostoucí počet zúčastněných členských států přispěl k významnému nárůstu EU
počet automatizovaných výměn dat všech typů dat.
g) V roce 2019 měla síť Prüm k dispozici pro srovnání více než 9,2 milionu profilů DNA v databázích členských států a v roce 2006 bylo provedeno více než 2,2 milionu vyhledávání DNA toho roku. Bylo provedeno téměř 400 000 vyhledávání otisků prstů a více než 16 milionů VRD vyhledávání v roce 2019.
h) V Unii bez vnitřních hranic a v rámci stávajících vnitrostátních předpisů a předpisů EU rámce, rychlé a spolehlivé sdílení informací mezi donucovacími orgány je potřeboval. Je zásadní, aby členské státy byly schopny rozpoznat ohrožení veřejné bezpečnosti co nejdříve
etapy, zejména s nárůstem závažné a organizované trestné činnosti, počítačové kriminality a terorismu útoky.
i) Směrnice Rady 91/477 / EHS ve znění směrnice (EU) 2017/853 stanovila:
doprovodné opatření pro vnitřní trh. Vytvořilo to rovnováhu mezi tím
ruka, závazek zajistit pro některé určitý stupeň volnosti pohybu
střelné zbraně a jejich základní součásti v rámci Unie a na druhé straně potřeba kontrolovat tuto svobodu pomocí bezpečnostních záruk vhodných pro tyto produkty. Toto bylo podporované v Úmluvě proti nadnárodnímu organizovanému zločinu s cílem usnadnit sledování
střelných zbraní a účinně bojovat proti nedovolenému obchodování a výrobě střelných zbraní, jejich díly a střelivo.
j) V roce 2014 bylo navrženo, aby všechny členské státy zajistily, aby existoval počítačový datový soubor zavedena a udržována. K datovým souborům mají přístup příslušné vnitrostátní orgány ve kterých jsou zaznamenány všechny střelné zbraně, na které se vztahuje směrnice.
k) Po dokončení přechodové fáze se má za to, že členské státy jsou nyní připraveny zlepšit vzájemnou výměnu informací týkajících se těchto záznamů přístup policie, soudních a jiných oprávněných orgánů k informacím obsaženým v počítačový systém evidence dat musí být v souladu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod.
l) Za účelem boje proti terorismu, násilnému extremismu, závažné a organizované trestné činnosti a nedovolenému obchodování obchodování se střelnými zbraněmi, větší kontrola nad pohybem střelných zbraní a automatizace nahlédnutí do informací týkajících se umístění, identifikace a držení střelné zbraně a jejich majitelé, je stále důležitější, protože eliminuje potřebu těchto zbraní konzultace bod po bodu prostřednictvím určených kontaktních míst.
m) Ačkoli je již zaznamenána registrace odcizených, pohřešovaných nebo zneužitých střelných zbraní ve stávajících databázích INTERPOL, Europol a SIS je nanejvýš důležité rozšířit možnost nahlédnout do vnitrostátních databází zbývajících střelných zbraní a jejich legitimních údajů majitelé, a to rychlým způsobem.
n) S ohledem na zvýšené výzvy pro vnitřní bezpečnost by EU mohla zvážit, kdy modernizace „Prümských rozhodnutí“ s cílem otevřít automatizovanou výměnu dalším kategorie údajů, které jsou již k dispozici v členských státech trestních nebo jiných databáze pro účely vyšetřování trestných činů, ať už by měl být prümský rámec doplněno přeshraničním přístupem k systémům evidence údajů zřízeným v souladu s Směrnice Rady 91/477 / EHS ve znění směrnice (EU) 2017/853.
o) Závěry Rady o vnitřní bezpečnosti a evropském policejním partnerství to znovu opakují informace nezbytné k výkonu povinností donucovacího orgánu v jednom členském státě zpřístupněny jiným členským státem, který informace uchovává, v souladu s příslušnými
zákon, a žádost Komise, aby předložila legislativní návrh dalšího
vývoj prümského rámce 1 .
p) Sdělení Komise o programu boje proti terorismu pro EU:
Předvídat, bránit, chránit, reagovat to stanoví s ohledem na posílení
výměnu informací a za účelem prevence, vyšetřování a stíhání teroristických a jiných osob trestné činy, donucovací orgány potřebují přístup k příslušným informacím na internetu
správný čas. Stávající „prümská rozhodnutí“ napomohla členským státům rychle a přímo si vyměňujte otisky prstů, DNA a určité typy údajů o registraci vozidel. S ohledem na technický, forenzní a provozní vývoj však „Prüm Rozhodnutí by měla být aktualizována a mohla by být dále rozšířena, aby členské státy lépe podporovaly jejich rozhodnutí vyšetřování organizovaného zločinu, obchodování se zbraněmi nebo terorismu.
q) S cílem upřít teroristům prostředky k útoku, výše uvedené sdělení rovněž domnívá se, že národní kontaktní místa pro střelné zbraně (NFFP) jsou zásadní pro rozvoj skutečných zbraní znalost hrozeb souvisejících se střelnými zbraněmi zajištěním mezirezortní spolupráce a přeshraniční výměna informací a zpravodajských informací. V rámci priority „střelných zbraní“ Evropská multidisciplinární platforma proti hrozbám kriminality (EMPACT),
Očekává se, že Komise v roce 2021 zveřejní srovnávací přehled ukazující, jaký pokrok dosáhly členské státy
při vytváření těchto kontaktních míst 2 .

3. Výhody
Další automatizace při výměně informací v reálném čase je považována za klíčové řešení pro budoucnost a operativní potřeba vymáhání práva. Ve složitém globálním prostředí s obrovským množstvím dostupných údajů je tato technologická podpora považována za klíčovou pro orgány činné v trestním řízení
činnosti. Rámec Prüm zajišťuje konzultace konkrétních databází a výměnu požadavků a odpovědi automaticky, což usnadňuje dostupnost informací a rychlosti přeshraniční výměnu pozoruhodně rychlým způsobem.

4. Závěry
Práce v oblasti vymáhání práva jsou ze své podstaty informační činností. Aby bylo možné úspěšně zabránit a vyšetřovat teroristické aktivity a závažné a organizované zločiny přes hranice, vymáhání práva orgány musí mít rychlý, efektivní, systematický a zákonný přístup ke všem informacím povinni plnit své úkoly.
V Unii bez vnitřních hranic a s ohledem na teroristické útoky střelnými zbraněmi v roce 2006 v posledních letech je třeba zajistit sdílení informací o střelných zbraních v těchto případech rychle a spolehlivě mezi donucovacími orgány v rámci stávajících vnitrostátních a EU
regulační rámce.
Závažnou a organizovanou nadnárodní trestnou činnost a teroristické aktivity lze řešit pouze účinně přeshraniční policejní spolupráce, zejména přístupem a výměnou příslušných informací.
Společná pravidla, normy a požadavky EU, usnadňují takový přístup a výměny, poskytují kompatibilita mezi různými národními systémy a pomáhá zajistit vysokou úroveň zabezpečení a dat standardy ochrany. Navíc, jak ukazují zkušenosti se současným rámcem Prüm, společné standardy umožňují určitou úroveň automatizace pracovních toků výměny informací, který osvobozuje policisty od určitých manuálních činností náročných na práci.

5. Návrh
Je zřejmé, že je třeba vyvinout nové a posílit současné strategie spolupráce při vyšetřování trestné činy. Vzhledem k tomu, že přístroj Prüm se již nějakou dobu používá a mohl být změněn tak, aby vyhovoval dalším potřebám, navrhuje se, aby byly návrhy vypracovány s cílem rozvíjení společného porozumění a společných orientačních kritérií mezi donucovacími orgány orgány, jako je databáze střelných zbraní a jejich vlastníků, které by mohly být zahrnuty do a rozšířený prümský rámec.
S ohledem na výše uvedené předsednictví navrhuje, aby národní databáze stanovené v Článek 4 směrnice (EU) 2017/853 by se stal jednou z databází, do kterých lze nahlédnout automatizovaným způsobem v rámci budoucího rámce Prüm.

6. Dotazy k diskusi
Delegace se proto laskavě vyzývají, aby provedly analýzu a vyjádřily své stanovisko k následujícímu
otázky:
a) Souhlasíte s návrhem na možné zahrnutí národních databází na
střelné zbraně a jejich majitelé v budoucím prümském rámci? Myslíte si, že je to relevantní pokračovat v debatě?
b) V případě, že souhlasíte s pokračováním debaty, souhlasíte s tím, aby k ní došlo:
(1) nejprve v LEWP k projednání a posouzení nutnosti zahrnout národní databáze střelných zbraní a jejich vlastníků v budoucím prümském rámci?
(2) a poté na IXIM, aby se nakonec diskutovalo o automatizované výměně dat střelné zbraně, pokud takovou výměnu umožňuje legislativní návrh od Komise usilující o pozměněný prümský rámec?

4 comments

 1. Když odhlédnu od toho, že si jako vlastník legàlních loveckých zbraní pomalu připadám jako terorista, nevidím jediný důvod, proč by nám EU měla nahlížet do naší kuchyně. Máme svůj dobrý zákon a rozhodně by bylo dobré si to střežit.
  Evropská unie těžce prohrává další válku, tato se jmenuje pandemie. Já osobně už nemám žádnou důvěru v tuto instituci. Je to asi nějak takto :,, v rámci boje proti teroristům, proti kterým bojovat neumíme, budeme projistou kontrolovat všechny občany. To jistě pomůže.”
  Stále více se vracíme tam, kde už jsme kdysi byli. Jen se používají tiché a neagresivní prostředky. Vedle sochy Marxe v Bruselu očekávám, že přibude socha V. I. Lenina a socha Josefa Visarionoviče.

 2. Jednoznačný pokus o prolomení vnitřní bezpečnosti jednotlivých dosud samostatných států. Soukromý majetek občanů je interní věcí každého státu obzvláště pokud jde o případnou obranu. Odpověď by měla být rozhodné NE!

 3. tak celý západní svět bojuje s terorismem takovým způsobem, že ho mají na svém území nejvíc ze všech. A nám budou své postupy vnucovat.
  Můj názor je, že bychom si měli náš CRZ velmi bedlivě střežit a nedat ho z ruky. V podobě v jaké je a v kontextu v jakém funguje, je zárukou, že se problémy západu k nám nepřenesou.

 4. Naprosto neschopná sada nikým nevolených úředníků schopných „bojovat“ jenom se slušnými občany. Naše odpověď musí být NE.
  Nejvyšší čas odejít z EU. Škodí úplně všude.

Napsat komentář k FuchsZrušit odpověď na komentář

%d blogerům se to líbí: